🖼️ DragonDisk 1.05 Quản lý tài khoản lưu trữ trực tuyến Amazon S3

🖼️
  • Phát hành: Tony Pourchier
  • DragonDisk là một phần mềm quản lý tệp tin hiệu quả, giúp người dùng theo dõi và giám sát chặt chẽ các thông tin dữ liệu chứa trong các tài khoản Amazon S3, Google Cloud Storage và các dịch vụ lưu trữ trực tuyến khác tương thích với API Amazon S3.
  • windows Version: 1.05