🖼️
  • Tresor 2.2.2 for Mac
  • Tresor là một ứng dụng mã hóa file và thư mục. Công cụ này có khả năng bảo mật bằng mật mã khá mạnh và rất dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu