🖼️ Werds cho iOS 1.1 Chèn chú thích ảnh nghệ thuật

🖼️
  • Phát hành: Werds
  • Werds for iOS hỗ trợ chèn nhanh chú thích vào ảnh với nhiều tùy chọn và khả năng tùy biến đa dạng trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 1.1.8