• Công ty: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Website: https://moet.gov.vn/
 • Email: bogddt@moet.gov.vn
 • Điện thoại: (+84) 024 3869 5144
 • Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt: Bộ GD-ĐT) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

 1. Vụ Giáo dục Mầm non.
 2. Vụ Giáo dục Tiểu học.
 3. Vụ Giáo dục Trung học.
 4. Vụ Giáo dục Đại học.
 5. Vụ Giáo dục dân tộc.
 6. Vụ Giáo dục th­ường xuyên.
 7. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
 8. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
 9. Vụ Giáo dục thể chất.
 10. Vụ Tổ chức Cán bộ.
 11. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
 12. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi tr­ường.
 13. Vụ Pháp chế.
 14. Vụ Thi đua - Khen thưởng.
 15. Văn phòng.
 16. Thanh tra.
 17. Cục Quản lý chất lượng.
 18. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
 19. Cục Công nghệ thông tin.
 20. Cục Hợp tác quốc tế.
 21. Cục Cơ sở vật chất.
 22. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 23. Học viện Quản lý giáo dục.
 24. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
 25. Báo Giáo dục và Thời đại.
 26. Tạp chí Giáo dục.

🖼️ Phiếu cấp trên đánh giá Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng Mẫu phiếu đánh giá Hiệu trưởng của cấp trên

🖼️

🖼️ Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường Mẫu phiếu lấy ý kiến đánh giá Hiệu trưởng mới nhất

🖼️

🖼️ Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

🖼️ Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD Quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên Mầm non Mẫu đánh giá giáo viên Mầm non theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 514

🖼️ Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56
Có tất cả 1412 phần mềm.