🖼️
  • NetLimiter Pro (32 bit)
  • NetLimiter Pro kiểm tra độ rộng băng thông sử dụng để bạn có thể nhận ra các ứng dụng nào đang tiêu tốn nhiều băng thông của mạng. Nó sẽ cho phép bạn thiết lập các giới hạn về băng thông, gồm có tổng số lượng dữ liệu đã được download và upload trên mỗi ứn
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • NetLimiter Monitor Liệt kê các máy tính truy cập Internet
  • Điểm mạnh của NetLimiter Monitor là khi đã cài đặt và khởi động, chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các tiến trình trên máy tính hiện đang truy cập Internet, hiển thị mức dung lượng vào/ra mà mỗi chương trình đang nhận vào hoặc gởi đi...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • NetLimiter Pro (64 bit)
  • NetLimiter Pro kiểm tra độ rộng băng thông sử dụng để bạn có thể nhận ra các ứng dụng nào đang tiêu tốn nhiều băng thông của mạng. Nó sẽ cho phép bạn thiết lập các giới hạn về băng thông, gồm có tổng số lượng dữ liệu đã được download và upload trên mỗi ứn
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu