🖼️
🖼️
  • Hidden World
  • Nhiệm vụ của bạn là tập hợp chiến binh và khôi phục những vùng đất bị tàn phá trong thời gian sớm nhất! Và một khi tập hợp đủ nguồn nhân lực cần thiết, bạn sẽ phải chiến đấu chống lại tên phù thủy độc ác để bảo vệ vùng đất vừa chiếm lại được
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️