🖼️
  • Phát hành: Andrey Golyatin
  • Sticky Notes giờ được đổi tên thành JustNoteIt là chương trình tạo ghi chú ảo chuyên nghiệp. JustNoteIt cung cấp ghi chú 3D, giống như nó được dán trực tiếp lên màn hình của bạn.
  • windows
  • Đánh giá: 56
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 175.888