🖼️
  • Proteus Demo Công cụ mô phỏng mạch điện tử
  • Proteus 8.12 là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử. Proteus bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, …
  • Xếp hạng: 4 74 Phiếu bầu