🖼️
  • qBitTorrent cho Mac Phầm mềm hỗ trợ download
  • Các dự án qBittorrent cho Mac nhằm cung cấp một phần mềm miễn phí thay thế cho μTorrent. Ngoài ra, qBittorrent cho Mac 4.3.6 chạy và cung cấp các tính năng tương tự trên tất cả các nền tảng lớn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • qBitTorrent cho Linux Phần mềm hỗ trợ BitTorrent
  • uTorrent là trình download torrent chiếm ưu thế vượt trội nhưng hiện tại chưa hỗ trợ Linux. qBitTorrent cho Linux 4.3.6 chính là một cố gắng nhằm lấp khoảng trống của uTorrent trên Linux.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • qBitTorrent Phần mềm hỗ trợ download
  • Các dự án qBittorrent 4.3.6 nhằm cung cấp một phần mềm miễn phí thay thế cho μTorrent. Ngoài ra, qBittorrent chạy và cung cấp các tính năng tương tự trên tất cả các nền tảng lớn...
  • Xếp hạng: 5 11 Phiếu bầu