🖼️
  • DataLocker Mã hóa tập tin trong Dropbox
  • DataLocker là một công cụ mã hóa cho Dropbox, dịch vụ lưu trữ đám mây rất phổ biến hiện nay. Bạn có thể dễ dàng mã hóa các tập tin từ iPad hoặciPhone và sau đó thêm nó vào Dropbox.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu