🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️

🖼️ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

🖼️

🖼️ Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

🖼️

🖼️ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học

🖼️

🖼️ Mẫu đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 Mẫu đánh giá theo thông tư 22

🖼️

🖼️ Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 Tuyển tập mẫu nhận xét đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học

🖼️

🖼️ Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017

🖼️

🖼️ Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22 Danh sách nhận xét đủ các môn theo Thông tư 22

🖼️

🖼️ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học

🖼️

🖼️ Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22

🖼️