🖼️ Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 Tuyển tập mẫu nhận xét đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.072

🖼️ Mẫu đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 Mẫu đánh giá theo thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.147

🖼️ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.326

🖼️ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.622

🖼️ Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.858

🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.718

🖼️ Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.054

🖼️ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.181

🖼️ Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559

🖼️ Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22 Bảng đánh giá năng lực học sinh Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 276