🖼️ TransGoon 1.0 Phần mềm dich thuật đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Jisho for Mac 4.1 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Rapidict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Adept Translator Pro 5.3 Phần mềm dịch đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Từ điển SkyDict for Android 1.1 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Langtolang Dictionary for Android Từ điển dịch từ đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ MultiDict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ Ngụ ngôn cho nhà quản lý for iOS 1.0 Truyện ngụ ngôn

🖼️

🖼️ Ngôn ngữ @ for iOS 1.0 Từ điển ngôn ngữ Xì-Tin

🖼️

🖼️ QB64 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

🖼️