🖼️ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

🖼️ Quyết định 633/QĐ-UBDT Quy định đánh giá phân loại công chức viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Quyết định số 393/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm lại ông Hà Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

🖼️