🖼️ Từ điển Anh - Việt 1.0 Ứng dụng tra từ điển có hình ảnh, âm thanh

🖼️

🖼️ Từ điển Hán Việt cho Android 6.1 Tra cứu từ điển Hán Việt trên Android

🖼️

🖼️ Từ điển Lạc Việt cho iOS 4.6 Tra cứu từ điển trên iPhone/iPad/iPod

🖼️

🖼️ Từ điển Anh Việt Offline TFLAT cho iOS 6.5 Ứng dụng tra từ điển TFLAT trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Từ điển Hàn Việt cho iOS 5.5 Từ điển tiếng Hàn offline trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Rapidict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️

🖼️ EVDictionary cho iOS 8.5 Từ điển Anh - Việt miễn phí

🖼️

🖼️ Từ điển Hàn Việt cho Android 2.1 Tra từ điển Hàn - Việt

🖼️

🖼️ 1000 English Phrases for Android 1.1 Ứng dụng từ điển tổng hợp

🖼️

🖼️ Tra câu cho Android Tra từ điển Anh Việt theo câu

🖼️