Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13 Quy định về chế độ sở hữu đất đai

Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.054

Thông tư 45/2013/TT-BTC Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 45/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.099

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ 01/01/2018

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

Quyết định 454/QĐ-TTg Quyết định 454/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015"

Quyết định 454/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Quyết định 45/2016/QĐ-TTg V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Thông tư 105/2017/TT-BTC Thông tư 105/2017/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085 QĐ-TTg hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số

Thông tư 105/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thông tư 45/2017/TT-BTC Thông tư 45/2017/TT-BTC Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Thông tư 45/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Quyết định 45/2014/QĐ-TTg Quyết định 45/2014/QĐ-TTg Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Quyết định 45/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT Mẫu S2-07/KB/TCS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu liệt kê chứng từ TCS-TT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05