Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 205

Goong cho Android Goong cho Android 0.9 Ứng dụng giao thông trên Android

Goong cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 200

Wikipedia cho Android Wikipedia cho Android 2.1 Tra cứu từ điển Wikipedia trên Android

Wikipedia cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

BKnoti for Android BKnoti for Android 1.4 Ứng dụng tra cứu thông tin cho sinh sinh viên

BKnoti for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT Đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội”

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

Thông tư số 108/2010/TT-BTC Thông tư số 108/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách

Thông tư số 108/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Plus Messenger cho Android Plus Messenger cho Android 3.7 Ứng dụng nhắn tin miễn phí, an toàn trên Android

Plus Messenger cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

LogDog cho Android LogDog cho Android 1.6 Truy cập Internet an toàn trên Android

LogDog cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

FreeMessage cho Android FreeMessage cho Android Ứng dụng nhắn tin an toàn, miễn phí trên Android

FreeMessage cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Quyết định 1622/QĐ-TTg Quyết định 1622/QĐ-TTg Đẩy mạnh hoạt động mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Quyết định 1622/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08