🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên 8 mẫu bài thu hoạch học tập và quán triệt theo Nghị quyết TW 8 khóa 12

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.125

🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII của Đảng viên 14 mẫu bài thu hoạch học tập và quán triệt theo Nghị quyết TW7 khóa 12 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 124
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162.440

🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 mẫu bài) Bài thu hoạch học tập và quán triệt theo Nghị quyết TW6 khóa 12 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.057

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng viên Tổng hợp các bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 201
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123.981

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên 14 Mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết TW 5 khóa 12 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.597

🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho Giáo viên Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết TƯ 8 khóa 12 của Đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.955

🖼️ Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên Mẫu bài thu hoạch dành cho giáo viên năm học 2017 - 2018

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.873

🖼️ Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 3 mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.047

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá XII dành cho cán bộ chủ chốt Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.055

🖼️ Bài thu hoạch lớp cập nhật kiến thức Đảng viên Mẫu bài thu hoạch lớp cập nhật kiến thức Đảng viên đối tượng 5

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.020