🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên 8 mẫu bài thu hoạch học tập và quán triệt theo Nghị quyết TW 8 khóa 12

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.375

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên 14 Mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết TW 5 khóa 12 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.609

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của cán bộ lãnh đạo (3 mẫu) Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 học tập các Nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.777

🖼️ Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII Bìa bài thu hoạch Nghị quyết TW8 khóa 12

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.559

🖼️ Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khoá XII dành cho cán bộ chủ chốt Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.090

🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho cán bộ xã Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 837

🖼️ Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII dành cho cán bộ xã Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 687