🖼️ Quyết định 3887/QĐ-BTP Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ Quyết định 1540/QĐ-BTP Công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

🖼️ Quyết định 2638/QĐ-BTP Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Quyết định 546/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05