🖼️ Thông tư số 16/2011/TT-BTP Quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản Nhà nước

🖼️

🖼️ Quyết định 1540/QĐ-BTP Công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

🖼️

🖼️ Quyết định 575/QĐ-BTP Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019

🖼️

🖼️ Quyết định 546/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

🖼️