🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Android 1.121 Game nối kẹo ngọt trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 253
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.064

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.712

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.121 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.739

🖼️ Candy Crush Saga cho Android 1.139 Game nối kẹo miễn phí cho Android

🖼️
 • Đánh giá: 1.540
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407.643

🖼️ Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.167

🖼️ Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

🖼️
 • Đánh giá: 727
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 83.606

🖼️ Candy Crush Friends Saga Game xếp kẹo mới nhất của King trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 414