🖼️ PowerPoint Mobile cho Windows 10 Xem và tạo slide trình chiếu trên Windows 10

🖼️

🖼️ Microsoft PowerPoint cho iOS 2.19 Phần mềm tạo bài thuyết trình và trình chiếu PowerPoint

🖼️

🖼️ Keynote cho iOS 4.1 Thiết kế bài thuyết trình trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Microsoft PowerPoint cho Android Ứng dụng tạo, chỉnh sửa và trình chiếu PowerPoint trên Android

🖼️

🖼️ OfficeSuite & PDF editor cho iOS 6.9 Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Google Slides cho Android Tạo và chỉnh sửa bài thuyết trình trên Android

🖼️

🖼️ SlideShark for iOS 2.2 Quản lý bài thuyết trình PowerPoint cho iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Keynote cho Mac 8.1 Ứng dụng thiết kế bài thuyết trình hiệu quả

🖼️

🖼️ Prezi Viewer cho iOS 4.0 Quản lý bài thuyết trình từ xa trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ FlowVella cho iOS 3.0 Tạo, sửa và chia sẻ bài thuyết trình tương tác

🖼️