🖼️ Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.199

🖼️ Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.121 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.760

🖼️ Candy Crush Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt miễn phí trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.883

🖼️ Candy Crush Jelly Saga cho Android 1.7 Game nối kẹo ngọt siêu vui trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.311

🖼️ Candy Blast Mania! Game nối kẹo miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ Candy Star cho Android 1.2 Game nối kẹo cho Android

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

🖼️ Candy World 2 Game nối kẹo ngọt miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

🖼️ Sweet Jelly Candy cho iOS 1.0 Game nối kẹo ngọt ngào trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ Yummy Gummy cho iOS 1.70 Game nối kẹo chíp trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

🖼️ Cookie Cats cho Android 1.2 Game nối kẹo ngọt ngộ nghĩnh trên Android

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08