🖼️ Luật Giáo Dục 2019 Luật số: 43/2019/QH14

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.940

🖼️ Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2018 Mẫu kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

🖼️ Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân - Thành phố Hà Nội (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321

🖼️ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280

🖼️ Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ 10 biện pháp đảm bảo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

🖼️ Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01