🖼️ Giáo trình pháp luật đại cương Tài liệu pháp luật đại cương

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Thi Hồng Nhung
 • Giáo trình pháp luật đại cương là tài liệu được biên tập từ giáo trình chính thức được sử dụng để giảng dạy và học môn Pháp Luật Đại cương tại các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận với môn học này.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: giáo trình pháp luật ebook PowerPoint openoffice
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.759

🖼️ Luật Giáo Dục 2019 Luật số: 43/2019/QH14

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.083

🖼️ Luật giáo dục Luật số 38/2005/QH11

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 906

🖼️ Luật giáo dục đại học 2012

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

🖼️ Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 Luật số: 74/2014/QH13

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 343

🖼️ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280

🖼️ Kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

🖼️ Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01