🖼️ Internet Explorer 8 8.0 Trình duyệt Internet Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn

🖼️

🖼️ Internet Explorer 7 7.0 Trình duyệt IE7

🖼️

🖼️ Internet Explorer 10 Trình duyệt web mặc định trên Windows

🖼️

🖼️ Internet Explorer 9 Trình duyệt web IE 9 cho Windows 7

🖼️

🖼️ Internet Explorer 11 11.0 Trình duyệt web trên Microsoft Windows

🖼️

🖼️ IE7Pro 2.4 Phần mở rộng cho trình duyệt Internet Explorer

🖼️

🖼️ Internet Explorer 9 Tweaker Plus

🖼️

🖼️ Internet Explorer Collection

🖼️

🖼️ WOT for Internet Explorer

🖼️

🖼️ Yahoo Toolbar Bảo vệ máy tính chống các pop-up

🖼️