🖼️ Apple iPhoto cho Mac 9.5 Phần mềm quản lý ảnh iPhoto cho Mac

🖼️

🖼️ iPhoto for iOS 2.0 Phần mềm quản lý ảnh cho iPhone/iPad

🖼️

🖼️ iPhoto Library Manager for Mac 4.0 Quản lý thư viện ảnh iPhoto cho Mac

🖼️

🖼️ iRemoveDuplicate for Mac 1.5 Xóa ảnh trùng lặp trong iPhoto cho Mac

🖼️

🖼️ Usher for Mac

🖼️

🖼️ PictSync for Mac

🖼️

🖼️ Windows Phone for Mac 3.1 Kết nối thiết bị Windows Phone với Mac

🖼️