🖼️ Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

🖼️

🖼️ Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.480

🖼️ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 năm 2017

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.415

🖼️ Mẫu đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học Bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy học

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.485

🖼️ Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 795

🖼️ Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2018 Mẫu kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ Sổ theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch giám sát giáo dục Mẫu sổ theo dõi giám sát, giáo dục

🖼️