🖼️ Free Keystroke Logger

🖼️

🖼️ Master Keystroke Logger

🖼️
  • Phát hành: ElectraSoft
  • Master Keystroke Logger là một bộ keylogger cho phép bạn tìm ra những gì mà người dùng khác đang thực hiện tên máy tính của mình khi bạn không ở bên cạnh nó.
  • windows
  • Tìm thêm: Master Keystroke Logger

🖼️ Family Cyber Alert Giám sát hoạt động máy tính của trẻ

🖼️

🖼️ eMonit 3.0 Giám sát hoạt động máy tính

🖼️

🖼️ Family Key Logger 5.60 Theo dõi hoạt động của máy tính

🖼️

🖼️ Free KGB Key Logger 7.7 Theo dõi hoạt động của bàn phím

🖼️

🖼️ Keystroke Converter

🖼️

🖼️ Asterisk Logger

🖼️
  • Phát hành: NirSoft
  • Asterisk Logger giúp khôi phục lại mật khẩu với các trình ứng dụng như: CuteFTP, CoffeeCup Free FTP, VNC, IncrediMail, Outlook Express và một vài trình ứng dụng khác có sử dụng mật khẩu khi hoạt động.
  • windows
  • Tìm thêm: Asterisk Logger

🖼️ PaperCut Print Logger 1.2

🖼️

🖼️ Modem Logger

🖼️