🖼️ Biên bản kiểm kê tài sản cố định Mẫu 05-TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.324

🖼️ Báo cáo kiểm kê tài sản cố định Biểu mẫu kế toán

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.229

🖼️ Phụ lục 01/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc Biểu mẫu kế toán

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

🖼️ Biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.911

🖼️ Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập Bản kê khai tài sản thu nhập mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.927

🖼️ QLTS.VN R110 Phần mềm quản lý tài sản

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.330

🖼️ Mẫu biên bản kê biên tài sản Biên bản kê biên tài sản

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

🖼️ Quyết định số 352/QĐ-TTG thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107