🖼️ QTTNCN 3.3 Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

🖼️

🖼️ Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 09/KK-TNCN

🖼️

🖼️ Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN 2018 Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

🖼️

🖼️ Thủ tục khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân dành cho doanh nghiệp Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

🖼️

🖼️ Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

🖼️

🖼️ Tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân 2018 Mẫu số 05/QTT-TNCN

🖼️

🖼️ Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC

🖼️