🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.481

🖼️ Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên Biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.622

🖼️ Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Gợi ý minh chứng đáng giá theo Thông tư 20

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.124

🖼️ Nội quy học sinh Mẫu quy chế quản lý học sinh Tiểu học, THCS, THPT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 639

🖼️ Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 737

🖼️ Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ Biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

🖼️ Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của hiệu trưởng Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

🖼️ Biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng bộ bộ phận Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng bộ bộ phận

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

🖼️ Quy chế làm việc của Chi bộ trường học Mẫu quy chế làm việc của Chi bộ trường học mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18