Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Mẫu số 18/KTTT: Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu số 18/KTTT: Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 18/KTTT: Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

Thông tư quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra Thông tư quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Thông tư quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Mẫu số 17/KTTT: Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế Mẫu số 17/KTTT: Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 17/KTTT: Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Thông tư quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra

Thông tư quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03