🖼️ Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ Ban hành theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.985

🖼️ Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ Hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 472

🖼️ Lệ phí trước bạ khi giao quyền sử dụng đất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94