🖼️ Mẫu Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Biểu mẫu hành chính

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.301

🖼️ Đơn xin chuyển Đảng chính thức Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.175

🖼️ Techcombank Website chính thức của ngân hàng Techcombank

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 387

🖼️ Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Chi bộ Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 500

🖼️ Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy Mẫu 15-KNĐ: Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 2 Mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Mẫu phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức Phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

🖼️ Mẫu quyết định công nhận Đảng viên chính thức Mẫu 16-KNĐ: Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

🖼️ Báo cáo kết quả khảo sát chính thức Ban hành theo Công văn 5932/BGDĐT-QLCL

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06