🖼️ Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

🖼️
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.254

🖼️ Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

🖼️
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.583

🖼️ Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 4 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.000

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 6 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 3 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.847

🖼️ Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.858

🖼️ Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra môn Tin học lớp 4 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 90
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.019

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 theo Thông tư 22 8 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.542

🖼️ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.387

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 482