Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng for Android 1.0 Truyện lịch sử

Tải về
3 (1) Truyenvietmobile Miễn phí 338 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Android 2.1 trở lên

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi.

Với thắng lợi vĩ đại ấy, quân và dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ: kết thúc cuộc kháng chiến 30 năm thắng hai "đế quốc to", giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Đây là cuộc kháng chiến lâu dài nhất, quyết liệt nhất. oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi ấy đã chấm dứt ách thống trị của thực dân - đế quốc hơn 100 năm trên đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng for AndroidTổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng for AndroidTổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng for Android
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 360
  • Lượt tải: 338
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên