Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Giới thiệu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

(Tên đơn vị):........................
Số:........................................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày . . . tháng . . . năm 200…

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Tổng cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi Sở NN và PTNT

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh TĂCN của đơn vị trong thời gian …….năm 20…..như sau:

Tên đơn vị:………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………

Điện thoại/Fax/email:……………………………

Công suất thiết kế (tấn /năm): ……………

 

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu giấy cam đoan của tác giả Mẫu giấy cam đoan của tác giả

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 560

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Mẫu Quy chế hoạt động của doanh nghiệp Mẫu Quy chế hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu Quy chế hoạt động của doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh