Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Giới thiệu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

(Tên đơn vị):........................
Số:........................................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày . . . tháng . . . năm 200…

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Tổng cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi Sở NN và PTNT

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh TĂCN của đơn vị trong thời gian …….năm 20…..như sau:

Tên đơn vị:………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………

Điện thoại/Fax/email:……………………………

Công suất thiết kế (tấn /năm): ……………

 

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Mẫu bảo lãnh đấu thầu Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Quyết định chia doanh nghiệp Quyết định chia doanh nghiệp

Quyết định chia doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu văn bản

Mẫu thu nhập từ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh