Driver cho Acer Aspire 4920G for Vista

4,5 (2) Acer Miễn phí 1.265 Ngày: Yêu cầu: Windows Vista

eNet Management v2.6.3005 eNet v2.06.3005_pvl.zip File Size: 8422.009 KB

AS4920_Acer_Mobility_v1.0.3003_Vista.zip File Size: 6220.397 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.1.77.9_Vista.zip File Size: 693.295 KB

AS4920_Webcam_Bison_v7.32.701.06a_Vista_x32.zip File Size: 4458.411 KB

AS4920_Webcam_Bison_AP_v2.0.0.7_Vista.zip File Size: 2236.481 KB

AS4920_Webcam_Suyin_AP_v1.0.8_Vista_XP.zip File Size: 1892.825 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.9.0.0_Vista.zip File Size: 4886.576 KB

AS4920_Touchpad_Synaptics_v9.1.19.4_Vista.zip File Size: 12074.395 KB

AS4920_AHCI_Intel_v7.0.0.1020_Vista.zip File Size: 20860.078 KB

AS4920_VGA_Intel_v7.14.10.1244_Vista.zip File Size: 15720.824 KB

AS4920_Bluetooth_BCM_v6.0.1.3900_Vista.zip File Size: 25174.542 KB

AS4920_Audio_Realtek_v6.0.1.5404_Vista.zip File Size: 38470.822 KB

AS4920_Wireless_Intel_4965_3945_v11.1.0.86_Vista.zip File Size: 33545.332 KB

AS4920_VGA_ATi_v8.371_Vista.zip File Size: 84911.044 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.0_Vista.zip File Size: 2219.217 KB

Launch Manager Ver. 2.0.00 AS4920_LaunMgr_v2.0.00_Vista.zip File Size: 2675.226 KB

AcerOrbiCam(Bison)_v1.0.0.19.zip File Size: 2172.538 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.28.400_Vistax32x64.zip File Size: 4585.514 KB

AS4920_CardR_O2_v3.09_Vista_XP.zip File Size: 3832.258 KB

Chipset_Intel965_v8.2.0.1012_Vista_XP.zip File Size: 2110.254 KB

Flash BIOS v1.20 HOBDC120.zip File Size: 2346.088 KB

eNet Management v2.6.3005 eNet v2.06.3005_pvl.zip File Size: 8422.009 KB

AS4920_Acer_Mobility_v1.0.3003_Vista.zip File Size: 6220.397 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.1.77.9_Vista.zip File Size: 693.295 KB

AS4920_Webcam_Bison_v7.32.701.06a_Vista_x32.zip File Size: 4458.411 KB

AS4920_Webcam_Bison_AP_v2.0.0.7_Vista.zip File Size: 2236.481 KB

AS4920_Webcam_Suyin_AP_v1.0.8_Vista_XP.zip File Size: 1892.825 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.9.0.0_Vista.zip File Size: 4886.576 KB

AS4920_Touchpad_Synaptics_v9.1.19.4_Vista.zip File Size: 12074.395 KB

AS4920_AHCI_Intel_v7.0.0.1020_Vista.zip File Size: 20860.078 KB

AS4920_VGA_Intel_v7.14.10.1244_Vista.zip File Size: 15720.824 KB

AS4920_Bluetooth_BCM_v6.0.1.3900_Vista.zip File Size: 25174.542 KB

AS4920_Audio_Realtek_v6.0.1.5404_Vista.zip File Size: 38470.822 KB

AS4920_Wireless_Intel_4965_3945_v11.1.0.86_Vista.zip File Size: 33545.332 KB

AS4920_VGA_ATi_v8.371_Vista.zip File Size: 84911.044 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.0_Vista.zip File Size: 2219.217 KB

Launch Manager Ver. 2.0.00 AS4920_LaunMgr_v2.0.00_Vista.zip File Size: 2675.226 KB

AcerOrbiCam(Bison)_v1.0.0.19.zip File Size: 2172.538 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.28.400_Vistax32x64.zip File Size: 4585.514 KB

AS4920_CardR_O2_v3.09_Vista_XP.zip File Size: 3832.258 KB

Chipset_Intel965_v8.2.0.1012_Vista_XP.zip File Size: 2110.254 KB

Flash BIOS v1.20 HOBDC120.zip File Size: 2346.088 KB

4,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.272
  • Lượt tải: 1.265
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista