Driver cho Acer Aspire 5610 for XP

  • Đánh giá:
    5 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 3.436
  • Lượt tải: 3.425
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip File Size: 102.447 KB

BlueTooth Driver and Application v5.0.1.1500 AS3690_TM2490_BTW_v5.0.1.1500.zip File Size: 73969.38 KB

Acer eDataSecurity v2.00.3076 AS5610_eData.zip File Size: 24829.679 KB

Touchpad Driver v8.2.19.0 AS3690_TM2490_Touchpad_v8.2.19.0.zip File Size: 5495.242 KB

FIR v5.1.3600.5 AS3690_TM2490_FIR_v5.1.3600.5.zip File Size: 3107.513 KB

Acer Empowering Framework (eFrame) v2.1.21.41 TM4200_eFrame.zip File Size: 6621.202 KB

Acer ePerformance Management v1.0.10.21 TM4200_ePerFor.zip File Size: 5014.923 KB

Acer ePresentation Management v1.1.4.819 TM4200_ePresent.zip File Size: 832.853 KB

RealTek Audio Driver v5.10.0.5211 TM5610_Audio_5.10.0.5211.zip File Size: 24186.274 KB

Modem Driver v7.34.0.0 AS3690_TM2490_MODEM_v7.34.0.0.zip File Size: 1526.027 KB

Intel Chipset Driver v8.0.1.1002 AS3690_TM2490_Chipset_v8.0.1.1002.zip File Size: 1794.089 KB

Intel VGA Driver v6.14.10.4543 AS3690_TM2490_VGA_Intel_v6.14.10.4543.zip File Size: 5213.359 KB

LAN Driver 10/100 and Gigabit TM4200_Lan.zip File Size: 57656.368 KB

Acer eLock Management v1.7.11.23 TM4200_eLock.zip File Size: 6260.389 KB

Intel Chipset Driver v7.2.2.1006 AS5610_Chipset.zip File Size: 1264.289 KB

Intel VGA Driver v6.14.10.4436 AS5610_IntelVGA.zip File Size: 5285.28 KB

nVidia VGA Driver v8.3.6.0 AS5610_nVidiaVGA.zip File Size: 24132.121 KB

nVidia VGA Driver v8.4.8.5 AS3690_TM2490_VGA_nVidia_v8.4.8.5.zip File Size: 24283.798 KB

RealTek Audio Driver v5.10.0.5273 AS3690_TM2490_Audio_RealTek_v5.10.0.5273.zip File Size: 20233.479 KB

Card Reader/Card Bus Driver v5.1.2600.2010/1.7.4.0 AS3690_TM2490_Cardbus_v5.1.2600.2010_n_CardRdr_v1.7.4.0.zip File Size: 540.092 KB

Atheros 802.11bg Wireless LAN Driver v4.10.40.0 AS3690_TM2490_80211bg_Atheros_v4.10.40.0.zip File Size: 1667.59 KB

AS3690_TM2490_80211bg_Broadcom_v4.2.2.7.zip File Size: 76849.738 KB

AS5610_LaunchM.zip File Size: 2088.091 KB

AS3690_TM2490_Camera_Bison_v5.0.0.10.zip File Size: 3707.544 KB

AS3690_TM2490_Camera_Logitech_v9.4.4.1082.zip File Size: 50707.904 KB

AS3690_TM2490_Lan_BCM5789_v8.48.0.0.zip File Size: 86.708 KB

AS3690_TM2490_Lan_BCM5787_v9.25.0.0.zip File Size: 89.172 KB

AS3690_TM2490_Lan_10_100M_v4.37.0.0.zip File Size: 33.282 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS5610_eSetting.zip File Size: 6095.137 KB

Acer Empowering Framework v 2.1.21.41 AS5610_eFrame.zip File Size: 6620.146 KB

LAN Gigabit Driver v8.48.0.0 AS5610_LANGiga.zip File Size: 32189.063 KB

Acer ePowerManager v1.8.8.057 AS5610_ePower.exe File Size: 5504.573 KB

AS5610_AcerGrid.zip File Size: 653.546 KB

LAN 10/100 Driver v4.37.0.0 AS5610_LAN100.zip File Size: 25447.314 KB

AS5610_Touchpad.zip File Size: 5392.013 KB

AS5610_eLock.zip File Size: 6259.956 KB

AS5610_ePerFor.zip File Size: 5014.63 KB

Acer eNet Manager v1.02.3.007 AS5610_eNet.exe File Size: 34184.023 KB

Acer ePresentation v1.1.4.819 AS5610_ePresent.zip File Size: 829.271 KB

AS5610_CardRdr.zip File Size: 530.598 KB

AS5610_FIR.zip File Size: 3105.876 KB

AS5610_Modem.zip File Size: 1523.131 KB

802.11 Wireless LAN Driver v10.1.0.13 AS5610_80211abg.zip File Size: 43132.691 KB

Bluetooth Driver v5.0.1.1200 AS5610_BTW.zip File Size: 41990.852 KB

AS3690_TM2490_LaunchM_v1.17.1e.zip File Size: 2020.86 KB

Inte 802.11abg Wireless LAN Driver v10.1.1.3 AS3690_TM4290_80211ABG_Intel_v10.1.1.3.zip File Size: 40456.872 KB

Acer OrbiCam Application (Bison) Driver v6.32.700.01 Bison_v6_96_0_06.zip File Size: 12201.862 KB

Atheros XB63 Wireless Driver v5.1.1.9 80211bg_Atheros_v5_1_1_9_xp.zip File Size: 2267.931 KB

PCMCIA and Cardreader Driver v2.07.05 PCMCIA and Card Reader-ENE V2.07.05 for XP-2K(WHQL).ZIP File Size: 542.911 KB

VGA_nVidia_86_02_Grapevine_xp.zip File Size: 24294.506 KB

Conexant Modem Driver vv7.62.00.00 V7.62.00.00 for T60M955.zip File Size: 1767.252 KB

Atheros XB63 802.11bg Wireless Driver v5.3.0.35 XP32_WHQL_53035_70423_XB63.zip File Size: 2722.567 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip File Size: 102.447 KB

BlueTooth Driver and Application v5.0.1.1500 AS3690_TM2490_BTW_v5.0.1.1500.zip File Size: 73969.38 KB

Acer eDataSecurity v2.00.3076 AS5610_eData.zip File Size: 24829.679 KB

Touchpad Driver v8.2.19.0 AS3690_TM2490_Touchpad_v8.2.19.0.zip File Size: 5495.242 KB

FIR v5.1.3600.5 AS3690_TM2490_FIR_v5.1.3600.5.zip File Size: 3107.513 KB

Acer Empowering Framework (eFrame) v2.1.21.41 TM4200_eFrame.zip File Size: 6621.202 KB

Acer ePerformance Management v1.0.10.21 TM4200_ePerFor.zip File Size: 5014.923 KB

Acer ePresentation Management v1.1.4.819 TM4200_ePresent.zip File Size: 832.853 KB

RealTek Audio Driver v5.10.0.5211 TM5610_Audio_5.10.0.5211.zip File Size: 24186.274 KB

Modem Driver v7.34.0.0 AS3690_TM2490_MODEM_v7.34.0.0.zip File Size: 1526.027 KB

Intel Chipset Driver v8.0.1.1002 AS3690_TM2490_Chipset_v8.0.1.1002.zip File Size: 1794.089 KB

Intel VGA Driver v6.14.10.4543 AS3690_TM2490_VGA_Intel_v6.14.10.4543.zip File Size: 5213.359 KB

LAN Driver 10/100 and Gigabit TM4200_Lan.zip File Size: 57656.368 KB

Acer eLock Management v1.7.11.23 TM4200_eLock.zip File Size: 6260.389 KB

Intel Chipset Driver v7.2.2.1006 AS5610_Chipset.zip File Size: 1264.289 KB

Intel VGA Driver v6.14.10.4436 AS5610_IntelVGA.zip File Size: 5285.28 KB

nVidia VGA Driver v8.3.6.0 AS5610_nVidiaVGA.zip File Size: 24132.121 KB

nVidia VGA Driver v8.4.8.5 AS3690_TM2490_VGA_nVidia_v8.4.8.5.zip File Size: 24283.798 KB

RealTek Audio Driver v5.10.0.5273 AS3690_TM2490_Audio_RealTek_v5.10.0.5273.zip File Size: 20233.479 KB

Card Reader/Card Bus Driver v5.1.2600.2010/1.7.4.0 AS3690_TM2490_Cardbus_v5.1.2600.2010_n_CardRdr_v1.7.4.0.zip File Size: 540.092 KB

Atheros 802.11bg Wireless LAN Driver v4.10.40.0 AS3690_TM2490_80211bg_Atheros_v4.10.40.0.zip File Size: 1667.59 KB

AS3690_TM2490_80211bg_Broadcom_v4.2.2.7.zip File Size: 76849.738 KB

AS5610_LaunchM.zip File Size: 2088.091 KB

AS3690_TM2490_Camera_Bison_v5.0.0.10.zip File Size: 3707.544 KB

AS3690_TM2490_Camera_Logitech_v9.4.4.1082.zip File Size: 50707.904 KB

AS3690_TM2490_Lan_BCM5789_v8.48.0.0.zip File Size: 86.708 KB

AS3690_TM2490_Lan_BCM5787_v9.25.0.0.zip File Size: 89.172 KB

AS3690_TM2490_Lan_10_100M_v4.37.0.0.zip File Size: 33.282 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS5610_eSetting.zip File Size: 6095.137 KB

Acer Empowering Framework v 2.1.21.41 AS5610_eFrame.zip File Size: 6620.146 KB

LAN Gigabit Driver v8.48.0.0 AS5610_LANGiga.zip File Size: 32189.063 KB

Acer ePowerManager v1.8.8.057 AS5610_ePower.exe File Size: 5504.573 KB

AS5610_AcerGrid.zip File Size: 653.546 KB

LAN 10/100 Driver v4.37.0.0 AS5610_LAN100.zip File Size: 25447.314 KB

AS5610_Touchpad.zip File Size: 5392.013 KB

AS5610_eLock.zip File Size: 6259.956 KB

AS5610_ePerFor.zip File Size: 5014.63 KB

Acer eNet Manager v1.02.3.007 AS5610_eNet.exe File Size: 34184.023 KB

Acer ePresentation v1.1.4.819 AS5610_ePresent.zip File Size: 829.271 KB

AS5610_CardRdr.zip File Size: 530.598 KB

AS5610_FIR.zip File Size: 3105.876 KB

AS5610_Modem.zip File Size: 1523.131 KB

802.11 Wireless LAN Driver v10.1.0.13 AS5610_80211abg.zip File Size: 43132.691 KB

Bluetooth Driver v5.0.1.1200 AS5610_BTW.zip File Size: 41990.852 KB

AS3690_TM2490_LaunchM_v1.17.1e.zip File Size: 2020.86 KB

Inte 802.11abg Wireless LAN Driver v10.1.1.3 AS3690_TM4290_80211ABG_Intel_v10.1.1.3.zip File Size: 40456.872 KB

Acer OrbiCam Application (Bison) Driver v6.32.700.01 Bison_v6_96_0_06.zip File Size: 12201.862 KB

Atheros XB63 Wireless Driver v5.1.1.9 80211bg_Atheros_v5_1_1_9_xp.zip File Size: 2267.931 KB

PCMCIA and Cardreader Driver v2.07.05 PCMCIA and Card Reader-ENE V2.07.05 for XP-2K(WHQL).ZIP File Size: 542.911 KB

VGA_nVidia_86_02_Grapevine_xp.zip File Size: 24294.506 KB

Conexant Modem Driver vv7.62.00.00 V7.62.00.00 for T60M955.zip File Size: 1767.252 KB

Atheros XB63 802.11bg Wireless Driver v5.3.0.35 XP32_WHQL_53035_70423_XB63.zip File Size: 2722.567 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

0 Bình luận
Sắp xếp theo