Driver cho Acer TravelMate 4530

3 (1) Acer Miễn phí 833 Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista

Windows Vista

Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5628 50.3 MB 2008/12/03
Bluetooth Foxconn Bluetooth Driver 6.0.1.6400 49.0 MB 2008/12/03
Camera Bison Camera Driver 2.0.0.17 2.2 MB 2008/12/03
Camera Chicony Camera Driver 1.1.62.623 2.7 MB 2008/12/03
Camera Suyin Camera Driver 2.0.8.1 2.8 MB 2008/12/03
CardReader Jmicron Card Reader Driver 1.00.14.03 3.2 MB 2008/12/03
Fingerprint UPEK Fingerprint Driver 6.0.00.17 95.2 MB 2008/12/03
Lan Broadcom LAN Driver 10.82.0.0 62.5 MB 2008/12/03
Modem Foxconn Modem Driver 7.73.00 5.1 MB 2008/12/03
Modem liteon Modem Driver 7.73.00 5.1 MB 2008/12/03
TouchPad ALPS Touchpad Driver 7.0.1101.18 34.2 MB 2008/12/03
USB AMD USB Driver 1.0.7 963.2 KB 2008/12/03
VGA ATI VGA Driver 8.513.0 51.7 MB 2008/12/03
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 7.6.0.239 5.3 MB 2008/12/03
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.170.25.19 10.8 MB 2008/12/03
Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver 2.00.08.0000 7.3 MB 2008/12/03

Windows XP

AHCI AMD SATA AHCI Driver 3.1.1540.61 243.6 KB 2008/12/03
Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5628 50.3 MB 2008/12/03
Bluetooth Foxconn Bluetooth Driver 5.1.0.4500 98.5 MB 2008/12/03
Camera Bison Camera Driver 2.0.0.17 9.7 MB 2008/12/03
Camera Chicony Camera Driver 1.1.62.623 4.1 MB 2008/12/03
Camera Suyin Camera Driver 2.0.8.1 9.8 MB 2008/12/03
CardReader Jmicron Card Reader Driver 1.00.14.03 3.2 MB 2008/12/03
CPU AMD CPU Driver 1.3.2 6.7 MB 2008/12/03
Fingerprint AuthenTec Fingerprint Driver 6.0.00.15 95.5 MB 2008/12/03
Lan Broadcom LAN Driver 10.78.0.0 9.9 MB 2008/12/03
Modem Foxconn Modem Driver 7.73.00 3.9 MB 2008/12/03
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 11.0.2.0 34.2 MB 2008/12/03
USB AMD USB Driver 1.0.6.0005 1.5 MB 2008/12/03
VGA ATI VGA Driver 8.479.1.6 96.4 MB 2008/12/03
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 5.3.0.67 3.0 MB 2008/12/03
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.170.25.12 4.1 MB 2008/12/03
Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver 1.01.05.0000 3.0 MB 2008/12/03

Windows Vista

DownloadAudioRealtekAudio Driver6.0.1.562850.3 MB2008/12/03
DownloadBluetoothFoxconnBluetooth Driver6.0.1.640049.0 MB2008/12/03
DownloadCameraBisonCamera Driver2.0.0.172.2 MB2008/12/03
DownloadCameraChiconyCamera Driver1.1.62.6232.7 MB2008/12/03
DownloadCameraSuyinCamera Driver2.0.8.12.8 MB2008/12/03
DownloadCardReaderJmicronCard Reader Driver1.00.14.033.2 MB2008/12/03
DownloadFingerprintUPEKFingerprint Driver6.0.00.1795.2 MB2008/12/03
DownloadLanBroadcomLAN Driver10.82.0.062.5 MB2008/12/03
DownloadModemFoxconnModem Driver7.73.005.1 MB2008/12/03
DownloadModemliteonModem Driver7.73.005.1 MB2008/12/03
DownloadTouchPadALPSTouchpad Driver7.0.1101.1834.2 MB2008/12/03
DownloadUSBAMDUSB Driver1.0.7963.2 KB2008/12/03
DownloadVGAATIVGA Driver8.513.051.7 MB2008/12/03
DownloadWireless LANAtherosWireless LAN Driver7.6.0.2395.3 MB2008/12/03
DownloadWireless LANBroadcomWireless LAN Driver4.170.25.1910.8 MB2008/12/03
DownloadWireless LANRalinkWireless LAN Driver2.00.08.00007.3 MB2008/12/03

Windows XP

DownloadAHCIAMDSATA AHCI Driver3.1.1540.61243.6 KB2008/12/03
DownloadAudioRealtekAudio Driver6.0.1.562850.3 MB2008/12/03
DownloadBluetoothFoxconnBluetooth Driver5.1.0.450098.5 MB2008/12/03
DownloadCameraBisonCamera Driver2.0.0.179.7 MB2008/12/03
DownloadCameraChiconyCamera Driver1.1.62.6234.1 MB2008/12/03
DownloadCameraSuyinCamera Driver2.0.8.19.8 MB2008/12/03
DownloadCardReaderJmicronCard Reader Driver1.00.14.033.2 MB2008/12/03
DownloadCPUAMDCPU Driver1.3.26.7 MB2008/12/03
DownloadFingerprintAuthenTecFingerprint Driver6.0.00.1595.5 MB2008/12/03
DownloadLanBroadcomLAN Driver10.78.0.09.9 MB2008/12/03
DownloadModemFoxconnModem Driver7.73.003.9 MB2008/12/03
DownloadTouchPadSynapticsTouchpad Driver11.0.2.034.2 MB2008/12/03
DownloadUSBAMDUSB Driver1.0.6.00051.5 MB2008/12/03
DownloadVGAATIVGA Driver8.479.1.696.4 MB2008/12/03
DownloadWireless LANAtherosWireless LAN Driver5.3.0.673.0 MB2008/12/03
DownloadWireless LANBroadcomWireless LAN Driver4.170.25.124.1 MB2008/12/03
DownloadWireless LANRalinkWireless LAN Driver1.01.05.00003.0 MB2008/12/03

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 837
  • Lượt tải: 833
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista