Driver cho Acer TravelMate 8210

5 (2) Acer Miễn phí 1.854 Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista

Windows Vista

Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5334 33.3 MB 2008/12/03
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.0.1.3500 44.1 MB 2008/12/03
Camera Logitech Camera Driver 10.4.0.1315 88.6 MB 2008/12/03
Fingerprint 360degree Fingerprint Driver 1.1.8 13.2 MB 2008/12/03
Modem Agere Modem Driver 2.1.75 675.9 KB 2008/12/03
SmartCard O2 Samrt Card Driver 3.0.0.8 4.3 MB 2008/12/03
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 9.1.0 10 10.8 MB 2008/12/03
VGA ATI VGA Driver 8.422.0.0000 111.9 MB 2008/12/03
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 10.6.0.29 3.5 MB 2008/12/03


Windows XP

AMT Intel Intel iAMT Driver 1.1.24.0 64.2 KB 2008/12/03
Audio Realtek Audio Driver 5.10.0.5191 22.8 MB 2008/12/03
Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 5.0.1.1200 71.8 MB 2008/12/03
Camera Logitech Camera Driver 9.4.0.1120 49.8 MB 2008/12/03
CardReader SMC Card Reader Driver 5.1.2600 2.3 MB 2008/12/03
Chipset Intel Chipset Driver 7.2.1.1006 1.1 MB 2008/12/03
Fingerprint 360degree Fingerprint Driver 1.1.3 12.6 MB 2008/12/03
Lan Intel LAN Driver 9.2.24.0 541.6 KB 2008/12/03
Modem Agere Modem Driver 2.1.60.5 713.7 KB 2008/12/03
SmartCard O2 Samrt Card Driver 3.0.0.7 4.8 MB 2008/12/03
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 7.12.13.0 5.1 MB 2008/12/03
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 10.1.0.11 79.5 MB 2008/12/03

Windows Vista

DownloadAudioRealtekAudio Driver6.0.1.533433.3 MB2008/12/03
DownloadBluetoothBroadcomBluetooth Driver6.0.1.350044.1 MB2008/12/03
DownloadCameraLogitechCamera Driver10.4.0.131588.6 MB2008/12/03
DownloadFingerprint360degreeFingerprint Driver1.1.813.2 MB2008/12/03
DownloadModemAgereModem Driver2.1.75675.9 KB2008/12/03
DownloadSmartCardO2Samrt Card Driver3.0.0.84.3 MB2008/12/03
DownloadTouchPadSynapticsTouchpad Driver9.1.0 1010.8 MB2008/12/03
DownloadVGAATIVGA Driver8.422.0.0000111.9 MB2008/12/03
DownloadWireless LANIntelWireless LAN Driver10.6.0.293.5 MB2008/12/03

Windows XP

DownloadAMTIntelIntel iAMT Driver1.1.24.064.2 KB2008/12/03
DownloadAudioRealtekAudio Driver5.10.0.519122.8 MB2008/12/03
DownloadBluetoothWIDCOMMBluetooth Driver5.0.1.120071.8 MB2008/12/03
DownloadCameraLogitechCamera Driver9.4.0.112049.8 MB2008/12/03
DownloadCardReaderSMCCard Reader Driver5.1.26002.3 MB2008/12/03
DownloadChipsetIntelChipset Driver7.2.1.10061.1 MB2008/12/03
DownloadFingerprint360degreeFingerprint Driver1.1.312.6 MB2008/12/03
DownloadLanIntelLAN Driver9.2.24.0541.6 KB2008/12/03
DownloadModemAgereModem Driver2.1.60.5713.7 KB2008/12/03
DownloadSmartCardO2Samrt Card Driver3.0.0.74.8 MB2008/12/03
DownloadTouchPadSynapticsTouchpad Driver7.12.13.05.1 MB2008/12/03
DownloadWireless LANIntelWireless LAN Driver10.1.0.1179.5 MB2008/12/03

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.858
  • Lượt tải: 1.854
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista