Driver laptop Acer Aspire 1830tz for Windows 7 x64

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 142
  • Lượt tải: 133
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7 x64
Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 1830tz...

3G
Mô tảThông tin
3G Module Driver (UNDP-1)
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v1.1.40
05/25/2010
80.3 MB
Download 3G_Qualcomm(UNDP-1)_1.1.40_Win7x86x64_As1830T.zip
3G Module Driver
Hãng: Ericsson
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.1.19.3
05/25/2010
12.6 MB
Download 3G_Ericsson_6.1.19.3_Win7x86x64_As1830T.zip
3G Module Driver
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v1.1.130
05/25/2010
25.7 MB
Download 3G_Qualcomm(Gobi2000)_1.1.130_Win7x86x64_As1830T.zip
3G Module Driver
Hãng: Huawei
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v3.12.0.0
08/23/2010
1.5 MB
Download 3G_Huawei_3.12.0.0_Win7x86x64.zip
3G Module Driver (Gobi2000)
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v1.1.130
05/25/2010
25.7 MB
Download 3G_Qualcomm(Gobi2000)_1.1.130_Win7x86x64_As1830T.zip
AHCI
Mô tảThông tin
SATA AHCI Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v9.5.6.1001
05/25/2010
16.1 MB
Download AHCI_Intel_9.5.6.1001_Win7x86x64_As1830T.zip
AMT
Mô tảThông tin
Intel iAMT Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.0.0.1179
05/25/2010
5.3 MB
Download AMT_Intel_6.0.0.1179_Win7x86x64_As1830T.zip
Audio
Mô tảThông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.0.1.6043
05/25/2010
78.7 MB
Download Audio_Realtek_6.0.1.6043_Win7x86x64_As1830T.zip
Bluetooth
Mô tảThông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.3.0.4300
05/25/2010
60.1 MB
Download Bluetooth_Broadcom_6.3.0.4300_Win7x86x64_As1830T.zip
Bluetooth Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.21.0329.0302
05/25/2010
57.4 MB
Download Bluetooth_Atheros_6.21.0329.0302_Win7x86x64_As1830T.zip
CardReader
Mô tảThông tin
Card Reader Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v6.1.7600.30113
05/25/2010
8.0 MB
Download Card Reader_Realtek_6.1.7600.30113_Win7x86x64_As1830T.zip
Chipset
Mô tảThông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v9.1.1.1025
05/25/2010
2.3 MB
Download Chipset_Intel_9.1.1.1025_Win7x86x64_As1830T.zip
Lan
Mô tảThông tin
LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v1.0.0.26
05/25/2010
4.6 MB
Download LAN_Atheros_1.0.0.26_Win7x86x64_As1830T.zip
Modem
Mô tảThông tin
Modem Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v2.2.99.0
05/25/2010
2.0 MB
Download Modem_LITE-ON_2.2.99.0_Win7x86x64_As1830T.zip
TouchPad
Mô tảThông tin
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v7.106.2015.1104
05/25/2010
9.7 MB
Download TouchPad_ALPS_7.106.2015.1104_Win7x86x64_As1830T.zip
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x64
v7.106.2015.1105
10/13/2010
9.7 MB
Download Touchpad_Alps_7.106.2015.1105_W7x64.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v14.0.6.0
05/25/2010
29.2 MB
Download TouchPad_Synaptics_14.0.6.0_Win7x86x64_As1830T.zip
VGA
Mô tảThông tin
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v8.15.10.2057
05/25/2010
39.5 MB
Download VGA_Intel_8.15.10.2057_Win7x86x64_As1830T.zip
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x64
v8.15.10.2119
11/24/2010
35.4 MB
Download VGA_Intel_8.15.10.2119_W7x64.zip
WiMax
Mô tảThông tin
WiMax Driver (6250)
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v5.30.1005.3
09/02/2010
29.9 MB
Download WiMAX(6250)_Intel_5.30.1005.3_W7x86x64.zip
Wireless LAN
Mô tảThông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v9.0.0.173
05/25/2010
23.4 MB
Download WLAN_Atheros_9.0.0.173_Win7x86x64_As1830T.zip
Wireless LAN Driver (6250)
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v13.2.1.5
09/02/2010
128.5 MB
Download WiFi(6250)_Intel_13.2.1.5_W7x86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
v5.60.350.6
05/25/2010
20.5 MB
Download WLAN_Broadcom_5.60.350.6_Win7x86x64_As1830T.zip