Driver laptop Acer Aspire 5720 for Windows 7 x32

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 298
  • Lượt tải: 279
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7 x32
Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 5720...

Audio
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Audio Driver Realtek 6.0.1.5648 42.8 MB 09/10/2009 Download Audio_Reltek_v6.0.1.5648_Vistax32x64_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip
Audio Driver Realtek 6.0.1.5648 42.9 MB 12/04/2008 Download 03. Audio_Reltek_v6.0.1.5648_WHQL.zip
Audio Driver Realtek 6.0.1.5904 58.4 MB 10/23/2009 Download Audio_Realtek_ALC272_v6.0.1.5904_Win7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Bluetooth Driver (2045&2046) Broadcom 6.2.1.500 57.7 MB 10/22/2009 Download Bluetooth_Broadcom(2045&2046)_v6.2.1.500_Win7x86x64.zip
Bluetooth Driver Broadcom 5.1.0.4500 44.1 MB 12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x64.zip
Bluetooth Driver Broadcom 5.1.0.4500 54.8 MB 12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x32.zip
Bluetooth Driver Broadcom 6.0.1.6400 22.8 MB 12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax32.zip
Bluetooth Driver Broadcom 6.0.1.6400 26.7 MB 12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax64.zip
Camera
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Camera Driver For 0.3M Bison 2.0.0.17 2.2 MB 10/26/2009 Download Camera_Bison(0.3M)_v.2.0.0.17_Win7x86x64.zip
Camera Driver Bison 2.0.0.17 2.2 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera Driver Bison 2.0.0.17 2.2 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera Driver Suyin 2.0.7 14.3 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
Camera Driver Suyin 5.8.32.500 19.9 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 3.0.6.2 2.8 MB 05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera Driver Chicony 5.8.33.402 10.4 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera Driver Chicony 5.8.33.402 11.4 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera Driver Bison 7.96.701.13 9.8 MB 05/06/2009 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver For 1.0M Suyin 5.2.5.3 3.3 MB 09/29/2009 Download Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Win7x86x64.zip
Camera Driver Suyin 5.8.32.500 20.9 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 3.0.6.2 2.8 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera Driver Bison 7.96.701.13 10.7 MB 12/04/2008 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver Suyin 2.0.7 14.3 MB 12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
CardReader
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Card Reader Driver Jmicron 1.00.11.02 2.9 MB 12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.11.02_WHQL.zip
Card Reader Driver Jmicron 1.00.14.03 3.2 MB 12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.14.03_Vistax32x64.zip
Card Reader Driver (JMB385) Jmicron 1.00.34.02 1009.5 KB 10/22/2009 Download CardReader_Jmicro(JMB385)_v1.00.34.02_Win7x86x64.zip
Chipset
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Chipset Driver (GM45) Intel 9.1.1.1020 2.4 MB 10/21/2009 Download Chipset_Intel_(GM45)_v9.1.1.1020_WIN7x86x64.zip
Chipset Driver Intel 8.7.0.1007 2.1 MB 12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_V8.7.0.1007_WHQL.zip
Chipset Driver Intel 8.7.0.1007 2.1 MB 12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_v8.7.0.1007_Vistax32x64.zip
CIR
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
CIR (Consumer IR) Driver ENE 2.5.0.0 2.2 MB 12/04/2008 Download 09. CIR_ENE_V2.5.0.0_WHQL.zip
CIR (Consumer IR) Driver ENE 2.7.3.519 3.1 MB 10/23/2009 Download CIR_ENE_v2.7.3.519_Win7x86x64.zip
Fingerprint
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Fingerprint Driver AuthenTec 6.1.48 103.9 MB 10/23/2009 Download FingerPrint_Authentec_v6.1.48_W7x86x64.zip
Fingerprint Driver AuthenTec 6.2.39 85.9 MB 08/04/2009 Download Fingerprint_Authentec_v.6.2.39_Vistax86x64_XPx86.zip
Lan
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
LAN Driver Realtek 6.207.0606.2008 4.8 MB 12/04/2008 Download 05. LAN_Realtek_v6.207.0606.2008_Vistax32x64.zip
LAN Driver Realtek 5.698.701.2008 4.5 MB 12/04/2008 Download 05. LAN_Reaktek_V5.698.701.2008_XP_WHQL.zip
LAN Driver (RTL8111C) Realtek 7.6.820.2009 5.3 MB 11/03/2009 Download LAN_Realtek_RTL8111C_v7.6.820.2009_Win7x86x64.zip
MIR
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
MIR Driver ENE 2.5.0.0 2.2 MB 12/04/2008 Download 09. MIR_ENE_v2.5.0.0_Vistax32x64.zip
Modem
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Modem Driver Agere 2.1.87.0 1.4 MB 12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_V2.1.87.0_WHQL.zip
Modem Driver Agere 2.1.87 1.4 MB 12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_v2.1.87_Vistax32x64.zip
Modem Driver LSI 2.2.95.0 1.5 MB 10/21/2009 Download Modem_LSI_v2.2.95.0_W7x86x64.zip
SATA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
SATA Driver Intel 8.0.0.1039 415.5 KB 12/04/2008 Download 00. IMSM_V8.0.0.1039_WHQL.zip
TouchPad
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Touchpad Driver Synaptics 11.0.2 34.6 MB 12/04/2008 Download 06. TouchPad_Vistax32x64.zip
Touchpad Driver ALPS 7.0.1101.18 9.1 MB 12/04/2008 Download 06. TP_Alps_V7.0.1101.18_WHQL.zip
Touchpad Driver ALPS 7.x2.2002.208 9.1 MB 10/21/2009 Download Touchpad_ALPS_v7.x2.2002.208_W7x86x64.zip
Touchpad Driver Synaptics 11.0.2.0 25.5 MB 12/04/2008 Download 06. TP_Synaptics_v11.0.2.0_WHQL.zip
Touchpad Driver Synaptics 13.2.2.0 28.2 MB 10/21/2009 Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_Win7X86X64.zip
VGA
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
VGA Driver ATI 8.512.0.0 51.7 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_ATI_v8.512.0.0_Vistax32x64.zip
VGA Driver NVIDIA 7.15.11.7597 60.4 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax32.zip
VGA Driver NVIDIA 8.16.11.8766 197.4 MB 11/03/2009 Download VGA_nVIDIA_v8.16.11.8766_Win7x86x64.zip
VGA Driver Intel 6.14.10.4969 18.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x64.zip
VGA Driver Intel 7.15.10.1527 19.3 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax32(WHQL).zip
VGA Driver NVIDIA 7.15.11.7597 75.5 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax64.zip
VGA Driver Intel 8.15.10.1892 25.3 MB 10/23/2009 Download VGA_Intel(GM45_GL40_GS45)_8.15.10.1892_Win7x64.zip
VGA Driver NVIDIA 6.14.11.7609 70.8 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx32(WHQL).zip
VGA Driver NVIDIA 6.14.11.7609 82.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx64(WHQL).zip
VGA Driver Intel 6.14.10.5029 13.8 MB 06/16/2009 Download VGA_Intel_v6.14.10.5029_XPx86.zip
VGA Driver Intel 7.15.10.1527 17.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax64(WHQL).zip
VGA Driver Intel 6.14.10.4969 20.2 MB 12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x32.zip
Wireless LAN
Mô tả Hãng Phiên bản Dung lượng Ngày Download
Wireless LAN Driver Ralink 1.1.5.0 3.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_V1.1.5.0_XP_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Intel 12.0.0.78 7.1 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak_V12.0.0.78_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 4.170.25.19 12.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_4312_V4.170.25.19_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 4.170.25.19 4.2 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_V4.170.25.19_WHQL.zip
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak) Intel 13.0.0.107 12.1 MB 10/23/2009 Download WLAN_Intel(ShirleyPeak)_v13.0.0.107 _Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver Atheros 7.6.0.164 5.0 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_XB91_XB63_ v7.6.0.164_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Atheros 7.6.0.239 5.3 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_V7.6.0.239_XP_WHQL.zip
Wireless LAN Driver Intel 12.0.0.78 5.6 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak v12.0.0.78_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95) Atheros 8.0.0.225 5.5 MB 10/23/2009 Download WLAN_Atheros(XB63 XB91 HB93 HB95)_v8.0.0.225_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (T77H028) Ralink 3.0.2.0 7.7 MB 10/23/2009 Download WLAN_ Ralink(T77H028)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver Ralink 2.0.8.0 7.3 MB 12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_N_v2.0.8.0_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver Broadcom 5.60.18.8 16.3 MB 10/23/2009 Download WLAN_Broadcom_v5.60.18.8_Win7x86x64.zip

0 Bình luận
Sắp xếp theo