Driver laptop Acer Aspire 5720Z for Windows Vista x32

3 (1) Acer Miễn phí 130 Ngày: Yêu cầu: Windows Vista x32

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 5720Z...

Audio
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.8 MB09/10/2009 Download Audio_Reltek_v6.0.1.5648_Vistax32x64_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.9 MB12/04/2008 Download 03. Audio_Reltek_v6.0.1.5648_WHQL.zip
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10/23/2009 Download Audio_Realtek_ALC272_v6.0.1.5904_Win7x86x64.zip
Bluetooth
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Bluetooth Driver (2045&2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10/22/2009 Download Bluetooth_Broadcom(2045&2046)_v6.2.1.500_Win7x86x64.zip
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450044.1 MB12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x64.zip
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450054.8 MB12/04/2008 Download 13. Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.4500_XP_x32.zip
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.640022.8 MB12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax32.zip
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.640026.7 MB12/04/2008 Download 12. Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_Vistax64.zip
Camera
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Camera Driver For 0.3MBison2.0.0.172.2 MB10/26/2009 Download Camera_Bison(0.3M)_v.2.0.0.17_Win7x86x64.zip
Camera DriverBison2.0.0.172.2 MB12/04/2008 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera DriverBison2.0.0.172.2 MB05/06/2009 Download 10. Camera_Bison 0.3M_v2.0.0.17_Vistax32x64.zip
Camera DriverSuyin2.0.714.3 MB05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
Camera DriverSuyin5.8.32.50019.9 MB05/06/2009 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera DriverSuyin3.0.6.22.8 MB05/06/2009 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera DriverChicony5.8.33.40210.4 MB05/06/2009 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera DriverChicony5.8.33.40211.4 MB12/04/2008 Download 12. Camera_Chicony_V5.8.33.402_WHQL.zip
Camera DriverBison7.96.701.139.8 MB05/06/2009 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera Driver For 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09/29/2009 Download Camera_Suyin(1.0M)_v.5.2.5.3_Win7x86x64.zip
Camera DriverSuyin5.8.32.50020.9 MB12/04/2008 Download 12. Camera_Suyin_V5.8.32.500_WHQL.zip
Camera DriverSuyin3.0.6.22.8 MB12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 1.0M_v3.0.6.2_Vistax32x64.zip
Camera DriverBison7.96.701.1310.7 MB12/04/2008 Download 12. Camera_Bison_V7.96.701.13_WHQL.zip
Camera DriverSuyin2.0.714.3 MB12/04/2008 Download 10. Camera_Suyin 0.3M_V2.0.7_Vistax32x64.zip
CardReader
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Card Reader DriverJmicron1.00.11.022.9 MB12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.11.02_WHQL.zip
Card Reader DriverJmicron1.00.14.033.2 MB12/04/2008 Download 07. CardReader_JMicro_V1.00.14.03_Vistax32x64.zip
Card Reader Driver (JMB385)Jmicron1.00.34.021009.5 KB10/22/2009 Download CardReader_Jmicro(JMB385)_v1.00.34.02_Win7x86x64.zip
Chipset
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Chipset Driver (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10/21/2009 Download Chipset_Intel_(GM45)_v9.1.1.1020_WIN7x86x64.zip
Chipset DriverIntel8.7.0.10072.1 MB12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_V8.7.0.1007_WHQL.zip
Chipset DriverIntel8.7.0.10072.1 MB12/04/2008 Download 01. Chipset_Intel_v8.7.0.1007_Vistax32x64.zip
CIR
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
CIR (Consumer IR) DriverENE2.5.0.02.2 MB12/04/2008 Download 09. CIR_ENE_V2.5.0.0_WHQL.zip
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10/23/2009 Download CIR_ENE_v2.7.3.519_Win7x86x64.zip
Fingerprint
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.48103.9 MB10/23/2009 Download FingerPrint_Authentec_v6.1.48_W7x86x64.zip
Fingerprint DriverAuthenTec6.2.3985.9 MB08/04/2009 Download Fingerprint_Authentec_v.6.2.39_Vistax86x64_XPx86.zip
Lan
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
LAN DriverRealtek6.207.0606.20084.8 MB12/04/2008 Download 05. LAN_Realtek_v6.207.0606.2008_Vistax32x64.zip
LAN DriverRealtek5.698.701.20084.5 MB12/04/2008 Download 05. LAN_Reaktek_V5.698.701.2008_XP_WHQL.zip
LAN Driver (RTL8111C)Realtek7.6.820.20095.3 MB11/03/2009 Download LAN_Realtek_RTL8111C_v7.6.820.2009_Win7x86x64.zip
MIR
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
MIR DriverENE2.5.0.02.2 MB12/04/2008 Download 09. MIR_ENE_v2.5.0.0_Vistax32x64.zip
Modem
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Modem DriverAgere2.1.87.01.4 MB12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_V2.1.87.0_WHQL.zip
Modem DriverAgere2.1.871.4 MB12/04/2008 Download 04. Modem_Agere_v2.1.87_Vistax32x64.zip
Modem DriverLSI2.2.95.01.5 MB10/21/2009 Download Modem_LSI_v2.2.95.0_W7x86x64.zip
SATA
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
SATA DriverIntel8.0.0.1039415.5 KB12/04/2008 Download 00. IMSM_V8.0.0.1039_WHQL.zip
TouchPad
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Touchpad DriverSynaptics11.0.234.6 MB12/04/2008 Download 06. TouchPad_Vistax32x64.zip
Touchpad DriverALPS7.0.1101.189.1 MB12/04/2008 Download 06. TP_Alps_V7.0.1101.18_WHQL.zip
Touchpad DriverALPS7.x2.2002.2089.1 MB10/21/2009 Download Touchpad_ALPS_v7.x2.2002.208_W7x86x64.zip
Touchpad DriverSynaptics11.0.2.025.5 MB12/04/2008 Download 06. TP_Synaptics_v11.0.2.0_WHQL.zip
Touchpad DriverSynaptics13.2.2.028.2 MB10/21/2009 Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_Win7X86X64.zip
VGA
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
VGA DriverATI8.512.0.051.7 MB12/04/2008 Download 02. VGA_ATI_v8.512.0.0_Vistax32x64.zip
VGA DriverNVIDIA7.15.11.759760.4 MB12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax32.zip
VGA DriverNVIDIA8.16.11.8766197.4 MB11/03/2009 Download VGA_nVIDIA_v8.16.11.8766_Win7x86x64.zip
VGA DriverIntel6.14.10.496918.2 MB12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x64.zip
VGA DriverIntel7.15.10.152719.3 MB12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax32(WHQL).zip
VGA DriverNVIDIA7.15.11.759775.5 MB12/04/2008 Download 02. VGA_NV_v7.15.11.7597_Vistax64.zip
VGA DriverIntel8.15.10.189225.3 MB10/23/2009 Download VGA_Intel(GM45_GL40_GS45)_8.15.10.1892_Win7x64.zip
VGA DriverNVIDIA6.14.11.760970.8 MB12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx32(WHQL).zip
VGA DriverNVIDIA6.14.11.760982.2 MB12/04/2008 Download 02. VGA_NV_6.14.11.7609_XPx64(WHQL).zip
VGA DriverIntel6.14.10.502913.8 MB06/16/2009 Download VGA_Intel_v6.14.10.5029_XPx86.zip
VGA DriverIntel7.15.10.152717.2 MB12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V7.15.10.1527(15.9.9.1527)_Vistax64(WHQL).zip
VGA DriverIntel6.14.10.496920.2 MB12/04/2008 Download 02. VGA_Intel_V6.14.10.4969(14.36.0.4969)_XP(WHQL)x32.zip
Wireless LAN
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgàyDownload
Wireless LAN DriverRalink1.1.5.03.0 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_V1.1.5.0_XP_WHQL.zip
Wireless LAN DriverIntel12.0.0.787.1 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak_V12.0.0.78_WHQL.zip
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.1912.0 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_4312_V4.170.25.19_Vistax32x64.zip
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.194.2 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Broadcom_V4.170.25.19_WHQL.zip
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak)Intel13.0.0.10712.1 MB10/23/2009 Download WLAN_Intel(ShirleyPeak)_v13.0.0.107 _Win7x86x64.zip
Wireless LAN DriverAtheros7.6.0.1645.0 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_XB91_XB63_ v7.6.0.164_Vistax32x64.zip
Wireless LAN DriverAtheros7.6.0.2395.3 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Atheros_V7.6.0.239_XP_WHQL.zip
Wireless LAN DriverIntel12.0.0.785.6 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Intel Shirley Peak v12.0.0.78_Vistax32x64.zip
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10/23/2009 Download WLAN_Atheros(XB63 XB91 HB93 HB95)_v8.0.0.225_Win7x86x64.zip
Wireless LAN Driver (T77H028)Ralink3.0.2.07.7 MB10/23/2009 Download WLAN_ Ralink(T77H028)_v3.0.2.0_Win7x86x64.zip
Wireless LAN DriverRalink2.0.8.07.3 MB12/04/2008 Download 11. WLAN_Ralink_N_v2.0.8.0_Vistax32x64.zip
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.816.3 MB10/23/2009 Download WLAN_Broadcom_v5.60.18.8_Win7x86x64.zip

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 141
  • Lượt tải: 130
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista x32