Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32

3 (1) Acer Miễn phí 106 Ngày: Yêu cầu: Windows XP x32

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 8730ZG ...

Audio
Mô tảThông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5704
01/15/2009
55.3 MB
Download Audio_Realtek_v6.0.1.5704_VISTAx86x64.zip
Bluetooth
Mô tảThông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.6400
01/15/2009
49.0 MB
Download Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_VISTAx86x64.zip
CardReader
Mô tảThông tin
Card Reader Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.6000.20109
01/15/2009
9.4 MB
Download CardReader_Realtek_v6.0.6000.20109_VISTAx86x64.zip
Chipset
Mô tảThông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.7.0.1007
01/15/2009
2.1 MB
Download Chipset_Intel_v8.7.0.1007_VISTAx86x64.zip
CIR
Mô tảThông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.1.81.1007
01/15/2009
3.6 MB
Download CIR_Nuvoton_v7.1.81.1007_XPx86_VISTAx86x64.zip
Fingerprint
Mô tảThông tin
Fingerprint Driver
Hãng: UPEK
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.2.39
07/23/2009
98.4 MB
Download FingerPrint_UPEK_v.6.2.39_XPx86_Vistax86x64.zip
Lan
Mô tảThông tin
LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v10.100.0.0
01/15/2009
95.8 MB
Download LAN_Broadcom_v10.100.0.0_VISTAx86x64.zip
Modem
Mô tảThông tin
Modem Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.62.0.0
01/15/2009
2.1 MB
Download Modem_Liteon_v7.62.0.0_VISTAx86.zip
TouchPad
Mô tảThông tin
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v11.1.4.0
01/15/2009
25.2 MB
Download Touchpad_Synaptics_v11.1.4.0_XPx86_VISTAx86x64.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v13.2.2.0
12/16/2009
28.6 MB
Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
TV Tuner
Mô tảThông tin
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v3.10.0.7
01/15/2009
5.9 MB
Download TVTuner_Liteon_v3.10.0.7_XPx86_VISTAx86x64.zip
VGA
Mô tảThông tin
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.10.1576
01/15/2009
19.8 MB
Download VGA_Intel_v7.15.10.1576_VISTAx86.zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:
Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.672
12/15/2009
228.9 MB
Download VGA_ATI_v8.672_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.11.7924
01/15/2009
73.6 MB
Download VGA_nVIDIA_v7.15.11.7924_VISTAx86.zip
Wireless LAN
Mô tảThông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.0.0.78
01/15/2009
202.5 MB
Download Wireless_Intel_v12.0.0.78_XPx86_VISTAx86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.6.1.122
01/15/2009
21.2 MB
Download Wireless_Atheros_v7.6.1.122_VISTAx86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Ralink
Hỗ trợ:
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.00.08.0000
01/15/2009
7.2 MB
Download Wireless_Ralink_v2.00.08.0000_VISTAx86x64.zip
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 112
  • Lượt tải: 106
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP x32