🖼️
  • The Last Stand for Windows Phone Chốt chặn cuối cùng trên Windows Phone
  • Vào năm 2085, con người sẽ sinh sống bên ngoài không gian. Bay trong không gian, tàu vũ trụ thường gặp rất nhiều tiểu hành tinh khác nhau. Tuy nhiên, có một lượng lớn các nhóm tiểu hành tinh hiện nay. Rất nhiều tàu vũ trụ đã bị phá hủy và bạn đang lái chiếc tàu cuối cùng - The Last Stand!
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu