🖼️ 1 Second Folder Encryption Bảo vệ tất cả các dữ liệu trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: 1 Second Folder Encryption
  • Khi một thư mục đã được mã hóa với 1 Second Folder Encrypt Free, nó không thể truy cập hoặc sao chép, không thể xóa, không thể chuyển và không thể đổi tên.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 847