🖼️
  • 3D-Subtitler
  • Với công cụ nhỏ 3D-Subtitler bạn sẽ có được ứng dụng tuyệt vời để chuyển đổi phụ đề srt vào một idx để có thể đọc sub file phụ đề khi sử dụng side-by-side trên hoặc dưới dạng phim 3D.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu