🖼️ .NET Framework Cleanup Tool 18-12-2015 Gỡ cài đặt .NET Framework hoàn toàn

🖼️
  • Phát hành: Aaron Stebner
  • .NET Framework Cleanup Tool là công cụ gỡ Net Framework ra khỏi máy tính một cách triệt để, bao gồm việc xóa các tập tin, thư mục, khóa registry và trình cài đặt của mọi phiên bản .NET Framework.
  • windows Version: 18-12-2015
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.763