🖼️ Acala Screen Recorder Chụp ảnh màn hình và lưu thành file video AVI

🖼️
  • Phát hành: Acala
  • Acala Screen Recorder là phần mềm chụp ảnh màn hình miễn phí, Acala Screen Recorder được sử dụng để ghi lại tất cả các hoạt động trên màn hình và lưu chúng lại thành một file video AVI.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.609